2020 © மின்கவி

our services

Cover Image

புத்தகங்களுக்கு தேவையான அட்டைப்படங்கள் vector paint  மற்றும் picture related போன்ற வகைகளில் செய்து தரப்படும்.

Conversion

Document கள் e pub, mobi, A4, A6  போன்ற format களில் convert செய்து தரப்படும் .

Paperback

Document களில் பெறப்படும் கோப்புகள் புத்தக வடிவாக செய்து தரப்படும்

Typing

தமிழ் மற்றும் ஆங்கில கோப்புகள் typing செய்து தரப்படும்.

Web Design

personal, startup, info, authors, association, groups  போன்ற categories சார்ந்த website கள் develop செய்து தரப்படும்.

Logo Design

Logo Designs பயனாளர் தேவைக்கேற்றப செய்யப்படும்.

Online

Distribution

எழுத்தாளர்களை வெறும் எழுத்தாளர்களாக மட்டும் அல்லாது amazon.in & flipkart.com களில் book distributors ஆக பங்குகொள்ள வழிவகை செய்கிறோம்.

Spell Check

தமிழ் எழுத்துப்பிழைகள் திருத்தப்படும் .

(Punctuation's will not be validate)

Amazon

Kindle Services

Amazon E Book , Amazon Paperback & Googleplaybook services போன்றவை தமிழ் மற்றும் ஆங்கில மொழி புத்தகங்களுக்கு செய்து தரப்படும்.