top of page

மின்கவி(MINEKAVI) 

படித்திடு ! படைத்திடு !!

இன்றைய எழுத்துகள் நாளைய எழுச்சிகள்.
அழியா மொழி,அறிவியல் மொழி 
என் மண் மனம் சொல்லும் செம்மொழி.
இனி அனைவரும் படைப்போம் மின் மொழி...!

bottom of page